Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “RI-URBANS”

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “RI-URBANS”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ7ΞΥ469ΗΚΥ-3ΘΓ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 30/6/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής