Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής /Επιστήμης Υπολογιστών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής /Επιστήμης Υπολογιστών

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος, το οποίο θα διαχειρίζεται τις αναφορές προβλημάτων και τα παρατηρούμενα φαινόμενα και δραστηριότητες στις ακτές της Κρήτης και Κύπρου. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση διεπαφών χρήσης της πλατφόρμας γνώσης. Δοκιμαστική χρήση στην Κρήτη και στην Κύπρο. Έλεγχο και διορθώσεις. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στα πλαίσια των παραδοτέων: 4.2.1, 4.2.2, 5.2.2, 5.2.3.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.06.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.07.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής