Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (μεταπτυχιακού φοιτητή) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα Έξυπνης Δημόσιας Συγκοινωνίας», Ακρωνύμιο: SmartCityBus, με ΟΠΣ (MIS) 5069129

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (μεταπτυχιακού φοιτητή) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα Έξυπνης Δημόσιας Συγκοινωνίας», Ακρωνύμιο: SmartCityBus, με ΟΠΣ (MIS) 5069129

• Σχεδίαση και υλοποίηση κλιμακώσιμων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων ΙοΤ • Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση πλατφόρμας ΙοΤ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.06.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.07.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής