Μια θέση κατόχου διδακτορικού διπλώματος και μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου "EXCANN"

Job Board

Μια θέση κατόχου διδακτορικού διπλώματος και μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου "EXCANN"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ11469ΗΚΥ-ΑΜΙ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/7/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής