Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή (επικεφαλής) της ειδικής Δομής του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» («PRAXI Network») του εδρεύοντος στο Ηράκλειο, νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ερευνητικού κέντρου με την επωνυμία «Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας».

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή (επικεφαλής) της ειδικής Δομής του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» («PRAXI Network») του εδρεύοντος στο Ηράκλειο, νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ερευνητικού κέντρου με την επωνυμία «Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως συνημμένα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μέχρι και την 29/7/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: valia@admin.forth.gr & central@admin.forth.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.06.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.07.2022
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ