ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης έργου για μία (1) θέση δικηγόρου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν με ευθύνη του ενδιαφερομένου το αργότερο μέχρι την 29.07.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.06.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.07.2022
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση