Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην πράξη PolyRing (Δυναμική πολυμερικών συστημάτων με βάση κυκλικά μακρομόρια)

Job Board

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην πράξη PolyRing (Δυναμική πολυμερικών συστημάτων με βάση κυκλικά μακρομόρια)

Position Description

Δυναμική πολυμερικών συστημάτων με βάση κυκλικά μακρομόρια. Δυναμική και ρεολογία (γραμμική και μή-γραμμική) κυκλικών πολυμερών και μειγμάτων τους. Χρήση τεχνικών ρεομετρίας και σκέδασης.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακό σε φυσική μακρομοριακών συστημάτων  
  • Γνώση δυναμικής σκέδασης φωτός  
  • Γνώση ρεομετρίας  
  • Δημοσιεύσεις
  • Γνώση Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δ. Βλασσόπουλο (dvlasso@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PolyRing, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

18
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.07.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.08.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ