ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (Patent attorney)

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (Patent attorney)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης πιστοποιημένου συμβούλου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
(patent attorney) με σύμβαση έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 17:00.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.07.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.08.2022
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ