Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην πράξη PolyRing (Ρεομετρικές μελέτες κυκλικών πολυμερών και μειγμάτων που βασίζονται σε κυκλικά πολυμερή)

Job Board

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην πράξη PolyRing (Ρεομετρικές μελέτες κυκλικών πολυμερών και μειγμάτων που βασίζονται σε κυκλικά πολυμερή)

Position Description

Ρεομετρικές μελέτες κυκλικών πολυμερών και μειγμάτων που βασίζονται σε κυκλικά πολυμερή. Γραμμική και μή-γραμμική ρεομετρία κατάλληλα χαρακτηρισμένων δειγμάτων. Τήγματα και διαλύματα. Καθαρισμένα κυκίκά και μείγματα κυκλικού-γραμμικού και κυκλικού-κυκλικού.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό αντικείμενο  
  • Άριστη γνώση ρεομετρίας τηγμάτων/διαλυμάτων  
  • Εργαστηριακή εμπειρία χαρακτηρισμού πολυμερών  
  • Δημοσιεύσεις  
  • Γνώση/παρουσιάσεις Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δ. Βλασσόπουλο (dvlasso@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος PolyRing, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

18
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.07.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 11.08.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ