Μια θέση κατόχου διδακτορικού διπλώματος και μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “EXCANN”

Job Board

Μια θέση κατόχου διδακτορικού διπλώματος και μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “EXCANN”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΒΞΚ469ΗΚΥ-ΑΔ1) Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/7/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 12/8/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής