Δύο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο της Πράξης Water2Hy

Job Board

Δύο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο της Πράξης Water2Hy

Position Description

Σύνθεση και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός υλικών

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 6β

  • Πτυχίο σε Φυσικές επιστήμες
  • Εργαστηριακή εμπειρία στην επιστήμη Υλικών
  • Εμπειρία σε δομικό, οπτικό και ηλεκτρικό χαρακτηρισμό υλικών 

 

ΘΕΣΗ 6γ

  • Πτυχίο Χημείας, Φυσικής ή Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
  • Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
  • Εργαστηριακή Εμπειρία στα Υλικά

 

Desirable Qualifications

ΘΕΣΗ 6β

Εμπειρία στον χαρακτηρισμό φυσικών ιδιοτήτων της ύλης

 

ΘΕΣΗ 6γ

Εμπειρία σε δομικό, οπτικό και ηλεκτρικό χαρακτηρισμό υλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και το όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Water2Hy και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

3 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.08.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 16.08.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ