Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πρόγραμμα SEMI-WEB

Job Board

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πρόγραμμα SEMI-WEB

Position Description

Ο/η μεταδιδακτορικός ερευνητής/τρια θα απασχοληθεί στις ΕΕ3, EE4 και ΕΕ5 του προγράμματος και το αντικείμενο της εργασίας του/της θα είναι ο βασικός χαρακτηρισμός και η μελέτη των ιδιοτήτων των σύνθετων υλικών μεταβολής φάσεως (PCMs) και σύνθετων PCMs του προγράμματος, η ανάπτυξη δομικών στοιχείων με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs και η μελέτη Ιδιοτήτων πρωτότυπων δομικών στοιχείων (γύψου/τσιμέντου) με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης όπως Χημείας ή Επιστήμης Υλικών
  • Διδακτορικό συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης όπως Χημείας ή Επιστήμης Υλικών  
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με τη σύνθεση υβριδικών υλικών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά  
  • Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια συναφή με τη σύνθεση υβριδικών υλικών  
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεθόδους τροποποίησης ανόργανων σωματιδίων ή/και επιφανειών με πολυμερή ή/και οργανικά μόρια  
  • Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης 
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SEMI-WEB, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

4 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.08.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 16.08.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ