Μια θέση έκτακτου προσωπικού για τεχνική υποστήριξη επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού για τεχνική υποστήριξη επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1ΓΟ469ΗΚΥ-1ΣΙ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/8/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 26/8/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής