Μια θέση μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64ΠΤ469ΗΚΥ-Ψ0Ν) Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/9/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/9/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής