Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου ROOF-BREATH

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου ROOF-BREATH

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓ0Ξ469ΗΚΥ-4ΡΣ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/9/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/9/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής