Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Πνευμονολόγο

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό-Πνευμονολόγο

Συλλογή κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για να αναλυθούν.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.09.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής