Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό, Παθολόγο-Ογκολόγο

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Ιατρό, Παθολόγο-Ογκολόγο

Συλλογή κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για ανάλυση.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.09.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής