Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Αναλυτή Δεδομένων

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Αναλυτή Δεδομένων

Ανάλυση των δεδομένων του έργου και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων. Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.09.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής