ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση τεχνικού

Job Board

ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση τεχνικού

Position Description

Τεχνικός εργαστηρίου με πειραματική εμπειρία σε οπτικές διατάξεις με συστήματα λέιζερ υψηλής ισχύος (excimer & femtosecond) για την κατεργασία οπτικών ινών με σκοπό την ανάπτυξη αισθητήρων. Συγκεκριμένα, πρότερη γνώση σε συστήματα excimer λέιζερ για την εγγραφή φραγμάτων Bragg σε οπτικές ίνες είναι απαραίτητη. Πρότερη γνώση σε θέματα αισθητήρων οπτικών ινών επίσης θεωρείται απαραίτητη.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής 
  • Μεταπτυχιακό Φυσικής ή Φωτονικής 
  • Εμπειρία σε διατάξεις εγγραφής περιοδικών δομών Bragg σε οπτικές ίνες  
  • Εμπειρία σε αισθητήρες οπτικών ινών 
  • Εμπειρία σε διατάξεις λέιζερ υψηλής έντασης 
  • Επαρκής γνώση αγγλικής 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Στ. Πισσαδάκη (pissas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΑΕΘΩΝ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.09.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ