Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικού πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών), στο πλαίσιο της Πράξης Loock Me, με κωδικό ΟΠΣ 5067611

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικού πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών), στο πλαίσιο της Πράξης Loock Me, με κωδικό ΟΠΣ 5067611

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ευφυές ψηφιακό αποθετήριο τοποθεσιών για κινηματογράφηση εμπλουτισμένο με τεχνικές βαθιάς μάθησης για πολυτροπική αυτοματοποιημένη αποθήκευση, αναζήτηση και ανάκτηση (Loock Me)», και κωδικό ΟΠΣ 5067611 το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό (Μηχανικός πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών), με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 31.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής