Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου ή Διδακτορικό φοιτητή σε Βιοπληροφορική ή στην Επιστήμη υπολογιστών ή στη Βιολογία

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου ή Διδακτορικό φοιτητή σε Βιοπληροφορική ή στην Επιστήμη υπολογιστών ή στη Βιολογία

Επέκταση διαδικτυακής πλατφόρμας για τη γενετική ταυτοποίηση της αμπέλου χρησιμοποιώντας μικροδορυφορικα γενετικά στοιχεία και άλλα γενετικά δεδομένα (πχ ddrad), καθώς και υλοποίηση γενετικών αναλύσεων στα δεδομένα αμπέλου που θα προκύψουν την διαδικτυακή.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 07.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής