Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Μηχανική»

Job Board

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Μηχανική»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 947Δ469ΗΚΥ-ΖΥ5) Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 9/1/2023
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής