Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά στην ανάπτυξη περιεχομένου για την υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων υποστήριξης της μάθησης σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης, για παιδιά προσχολικής ηλικίας με δυσκολίες στον γραπτό ή/και τον προφορικό λόγο.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.11.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής