Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στους τομείς Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Νευροεπιστημών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στους τομείς Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Νευροεπιστημών

Ανάλυση των δεδομένων του έργου και συγγραφή των παραδοτέων του έργου και επιστημονικών άρθρων. Συστηματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρουσιάσεις άρθρων (σχετικών εργασιών) ή/και τεχνικών στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.11.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής