Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «AeroPlas»

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «AeroPlas»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ε1Σ469ΗΚΥ-ΥΤΘ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής