Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΗΔ469ΗΚΥ-89Ι) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής