ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες διενέργειας ελεγκτικών διαδικασιών οικονομικών καταστάσεων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊ | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες διενέργειας ελεγκτικών διαδικασιών οικονομικών καταστάσεων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊ

Calls for Tender

07.05.2018 - 29.05.2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες διενέργειας ελεγκτικών διαδικασιών οικονομικών καταστάσεων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊ