ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες διενέργειας ελεγκτικών διαδικασιών οικονομικών καταστάσεων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊ | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες διενέργειας ελεγκτικών διαδικασιών οικονομικών καταστάσεων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

07.05.2018 - 29.05.2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες διενέργειας ελεγκτικών διαδικασιών οικονομικών καταστάσεων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊ