Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια γεωφυσικών οργάνων» του Υποέργου Νο 16 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΝΑΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΗΤΩΝ» της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe,6 HiPER & IP

Calls for Tender

05.02.2019 - 27.02.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια γεωφυσικών οργάνων» του Υποέργου Νο 16 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΝΑΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΗΤΩΝ» της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe,6 HiPER & IP