Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα, συναινείτε στην καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα για την επικοινωνία σας με το ΙΤΕ. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν το σκοπό και δεν πραγματοποιείται καμία διαβίβαση, ανακοίνωση ή κοινοποίηση σε τρίτους, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμου.

Το ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και κάθε σχετική ρύθμιση του εθνικού δικαίου (Ν. 4624/2019). Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον ως άνω Κανονισμό έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το pr@admin.forth.gr.

Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο ΙΤΕ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων/ΙΤΕ στο dpo@admin.forth.gr