Επιτροπή κυλικείου - εστιατορίου

FORTH Επιτροπές

Επιτροπή κυλικείου - εστιατορίου

Η επιτροπή ορίζεται από το ΔΣ του ΙΤΕ, με διετή θητεία, με αρμοδιότητα τον έλεγχο και επίβλεψη της ομαλής και ορθολογικής λειτουργίας του κυλικείου-εστιατορίου.

Μέλη

(15/10/2019 – 14/10/2021)