Τρεις (3) θέσεις Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας και δυο (2) θέσεις Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERA Chair (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01: 2023-2028) - Εργαστήριο Ι. Βόντα [Ref. # ORZ-0416]

Job Board

Τρεις (3) θέσεις Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας και δυο (2) θέσεις Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERA Chair (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01: 2023-2028) - Εργαστήριο Ι. Βόντα [Ref. # ORZ-0416]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.11.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 10.12.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας