Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών. Συμμετοχή στις εργασίες υποδομής-υποστήριξης του έργου. Συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.12.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.01.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής