Μια (1) θέση Τεχνικού εργαστηρίου - Εργαστήριο Γ. Χαμηλού [Ref. # ORZ-0427]