Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Τεχνικού εργαστηρίου - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Unravelling the importance of sodium channel mutations in resistance to contact and volatile pyrethroids in the malaria vector Anopheles gambiae-Διερεύνηση του ρόλου των μεταλλαγών στο κανάλι νατρίου στην ανθεκτικότητα των κουνουπιών - φορέων της ελονοσίας σε πτητικά και εξ’ επαφής πυρεθροειδή εντομοκτόνα» (Ακρωνύμιο: PyrethroidRes και Αριθμό Πρότασης 7406) [Ref # ELD-0425]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Τεχνικού εργαστηρίου - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Unravelling the importance of sodium channel mutations in resistance to contact and volatile pyrethroids in the malaria vector Anopheles gambiae-Διερεύνηση του ρόλου των μεταλλαγών στο κανάλι νατρίου στην ανθεκτικότητα των κουνουπιών - φορέων της ελονοσίας σε πτητικά και εξ’ επαφής πυρεθροειδή εντομοκτόνα» (Ακρωνύμιο: PyrethroidRes και Αριθμό Πρότασης 7406) [Ref # ELD-0425]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.01.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.02.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας