Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ιστορίας - Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας

Μελέτη απαιτήσεων και σχεδιασμός της ψηφιακής υποδομής, καθορισμός τυπολογίας υπηρεσιών και ειδών πρόσβασης.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.02.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.03.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής