Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών

Συντήρηση, βελτιστοποίηση και επίλυση λαθών της διαδικτυακής πλατφόρμας.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.02.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.03.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής