Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ με γνωστικό αντικείμενο "Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία" - ΑΠΕΛΛΑ Νο θέσης APP32563

Job Board

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ με γνωστικό αντικείμενο "Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία" - ΑΠΕΛΛΑ Νο θέσης APP32563

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.03.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 20.04.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας