Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “AeroPlas”

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “AeroPlas”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 68ΠΒ469ΗΚΥ-0ΧΔ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/3/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/4/2023
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.04.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής