Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “Waste2Plastics”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “Waste2Plastics”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΤΨΕ469ΗΚΥ-ΨΟ1) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/4/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 5/5/2023
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 05.05.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής