Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 92ΩΛ469ΗΚΥ-ΙΒΠ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/5/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 8/6/2023
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 08.06.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής