Πλήρωση μίας (1) θέσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο τη Διοικητική & Οικονομική Υποστήριξη στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 17.07.2023
Ινστιτούτο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης