Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Έκτακτου Προσωπικού Διδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών (Υποψήφιων Διδακτόρων) μέσω σύναψης Σύμβασης Υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TAEDR-0535850-«Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», ΟΠΣ ΤΑ 5149305» και ακρωνύμιο «Brain Precision» [Ref # ESP-0490, ESP-0491, ESP-0492, ESP-0493]

Job Board

Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Έκτακτου Προσωπικού Διδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών (Υποψήφιων Διδακτόρων) μέσω σύναψης Σύμβασης Υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TAEDR-0535850-«Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», ΟΠΣ ΤΑ 5149305» και ακρωνύμιο «Brain Precision» [Ref # ESP-0490, ESP-0491, ESP-0492, ESP-0493]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.08.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 13.08.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας