ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας

Job Board

ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας

Position Description

Θέματα Αισθητήρων Οπτικών Ινών, για την ανάπτυξη διατάξεων βασιζόμενων σε πολυμερικές οπτικές ίνες, για βιοιατρικές εφαρμογές.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής  
  • Εμπειρία σε αισθητήρες οπτικών ινών
  • Επαρκής γνώση αγγλικής  

Desirable Qualifications

Εμπειρία σε διατάξεις λέιζερ υψηλής έντασης  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Στ. Πισσαδάκη (pissas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΑΕΘΩΝ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.09.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.09.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ