Πλήρωση μιας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας) μέσω σύναψης Σύμβασης Υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», κωδικό TAEDR-0535850 [Ref # ESP-0519]

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας) μέσω σύναψης Σύμβασης Υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», κωδικό TAEDR-0535850 [Ref # ESP-0519]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.09.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 30.09.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας