Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης μερικής απασχόλησης Εξειδικευμένου Ιστορικού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MACAUTH

Job Board

Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης μερικής απασχόλησης Εξειδικευμένου Ιστορικού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MACAUTH

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.10.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.11.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών