Πρόσκληση για την πλήρωση δύο θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SLaVEgents

Job Board

Πρόσκληση για την πλήρωση δύο θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SLaVEgents

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.11.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 22.11.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών