Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΚΥ8469ΗΚΥ-ΧΝΩ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/12/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/1/2024
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.01.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής