Πλήρωση δύο (2) θέσεων Έκτακτου Προσωπικού Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μελέτη του ρόλου της γλοιακής αυτοφαγίας στη νευροφυσιολογία και γήρανση με μεθόδους χημειο-οπτογενετικής, in vivo - GliaAge», κωδικό 16399. Κωδικός Θέσεων: ELD-0586

Job Board

Πλήρωση δύο (2) θέσεων Έκτακτου Προσωπικού Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μελέτη του ρόλου της γλοιακής αυτοφαγίας στη νευροφυσιολογία και γήρανση με μεθόδους χημειο-οπτογενετικής, in vivo - GliaAge», κωδικό 16399. Κωδικός Θέσεων: ELD-0586

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.01.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 08.02.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας