Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Elucidating the impact of apolipoprotein E and metabolic comorbidities on the pathogenesis of Alzheimer’s Disease», κωδικό 15529 και ακρωνύμιο APO-META-BRAIN (Κωδικός Θέσης: ELD-0600)

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Elucidating the impact of apolipoprotein E and metabolic comorbidities on the pathogenesis of Alzheimer’s Disease», κωδικό 15529 και ακρωνύμιο APO-META-BRAIN (Κωδικός Θέσης: ELD-0600)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 05.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας